"SỰ HÀI LÒNG CỦA BẠN CHÍNH LÀ MỤC TIÊU LỚN NHẤT CỦA CHÚNG TÔI. CHÚNG TÔI NGUYỆN ĐEM HẾT TRÁI TIM VÀ KHỐI ÓC ĐỂ HOÀN THÀNH MỤC TIÊU ẤY".